மூத்த மகன் - மன்னார் அமுதன்

Photo by Philippa Rose-Tite on Unsplash

நான்!
யாராய் இருந்திருப்பேன்!
அக்காவின் உலகில்!

பொட்டிட்டும் பூவைத்தும்!
அழகு பார்த்தவள்!

தெருச்சண்டைகளில்!
எனக்காய் வாதிட்டவள்!

பாவாடை மடிப்புகளில்!
எனைப் பாதுகாத்து!
அப்பாவின் பிரம்படிகளை!
அவளே வாங்கியவள்!

பந்திகளில் முந்தி !
எனக்காய்!
பலகாரம் சேமித்தவள்!

கட்டிக் கொள்பவனை!
எனக்கும் பிடிக்கவேண்டுமென!
மீசை வைக்கச் சொன்னவள்!

அவள் உலகில் !
யார் யாராகவோ!
நான்!

யாருடைய உலகிலும் !
தம்பியாக முடியாமல்!
மூத்த மகன்!
மன்னார் அமுதன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.