காதல் கணக்கு! - இரா சனத்

Photo by Peter Olexa on Unsplash

அங்கும் இங்கும் கடன் பட்டு!
அன்பு எனும் மூலதனமிட்டு!
ஆரம்பித்தேன் அவள் மனதில்!
ஓர் புதிய காதல் கணக்கு!
நித்தம் நித்தம் சேமித்தேன்!
நிலையான வைப்பு செய்ய!
நிலைமாறி போனது வங்கி!
நிம்மதியற்று போனது வாழ்க்கை!
முதலீடு செய்ய செய்ய இஷ்டம்!
அதை மீளப்பெறுகையில் கஷ்டம்!
காதல் கணக்கே ஓர் நஷ்டம்!
வேணடாம் இனி இக் காதல் திட்டம்
இரா சனத்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.