வாழ்வும் வீணாகும் வார்த்தையில் வீழ்ந்தால் - முனைவர். கிறிஸ்டி ஆக்னலோ

Photo by Jr Korpa on Unsplash

தரம் இல்லா மனிதனிடம் தரம் தேடும் உன்னை
இன்னார் என்றெண்ணாது உலகம்.
போலி அன்பு பொய் வார்த்தைகளால்
புண்ணாக்கும் உறவை,
மாற்றி பேசி வார்த்தை தேடி உன்னை வீழ்த்தும் உறவு
உனக்கு ஒரு எரி-நகரம்...
உன் நினைவை விரித்து அதை சிறகாக்கி
பறந்திடு என் மனமே!
உன்னை எரிக்க நினைக்கும் அளவு
நீ தரம் குறைந்தால்...
தங்கமும் வீண் தான்...
தரணியில் உன் வாழ்வும் வீண் தான்...
முனைவர். கிறிஸ்டி ஆக்னலோ

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.