மனைவி! - இரா சனத்

Photo by Ruvim Noga on Unsplash

அன்னைக்கு இணையாக!
அறிவுக்கு ஒளியாக!
அன்பு செலுத்த வரும்!
அழகு தேவதை அவள்!
உறவுகளை விடுத்து!
உடமைகளை வெறுத்து!
உனக்காகவே வாழும்!
உண்மை ஜீவன் அவள்!
உன் தேவைக்காக!
உறக்கத்தையே இழந்து!
உன் தாகத்தை தீர்க்கும்!
உன்னதமான உறவு அவள்!
தோல்வியில் ஏணியாய்!
தத்தளிப்பில் தோணியாய்!
நின்று தோல்கொடுக்கும்!
வாழ்க்கைத் தோழி அவள்!
தனிமையில் வாழ்ந்த நீ!
தாரகையின் வருகையால்!
தன்னிறைவு அடைந்தாய்....!
இரா சனத்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.