குட்டி கல்வாழை - சிதம்பரம் நித்யபாரதி

Photo by FLY:D on Unsplash

தோட்ட மூலையில்!
குட்டி கல்வாழை!
இலை கிழிந்து வருந்தும்!
பக்கத்தில்!
சருகான வாழையைக் கண்டு கலங்கும்.!
காற்றின்!
அலைக்கழிப்பு-!
காலன் நான் எனக்!
காதில் கிசுகிசுப்பு.!
தோட்டத்தை விட்டோடி!
வீட்டுக்குள் தாளிட்டுக் கொண்டேன்.!
அப்படியும்!
ஜன்னல் வழி காற்று மோதும்! !
பிடுங்கிய சருகு வாழை-!
கூடத்தில்!
அமரர் பெட்டியில் இருப்பதாய்ப் பிரமை!!
!
-- சிதம்பரம் நித்யபாரதி
சிதம்பரம் நித்யபாரதி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.