இது உனக்கும் எனக்கும் தான் - சேயோன் யாழ்வேந்தன்

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

பாதிக்கப்பட்ட பின் !
போராடத் துணிந்தால் !
நீ என்ன புரட்சிக்காரன் !
பழிவாங்குவதற்காய் மட்டும் !
ஆயுதம் ஏந்துபவனா !
சமூகக் காவலன்? !
உசுப்பிவிட்டால் தான் !
எழுந்திருப்பேன் என்றால் !
நீயா போர்வீரன்? !
ஓர் அபயக்குரல் போதாதா !
போர்ப்பரணி பாட !
சக f¦விக்கு இழைக்கப்படும் !
ஓர் அநீதி போதாதா !
யுத்தம் செய்ய !
சுய இழப்புக்காய்க் காத்திராதே- !
அழைப்புக்காய்
சேயோன் யாழ்வேந்தன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.