மனகவலை ஏதுமில்லை - கருவெளி ராச.மகேந்திரன்

Photo by FLY:D on Unsplash

அந்த ஒருவழிப் பாதையிலே... !
உனக்கு வழிவிட்டு எதிர்முனையில் காத்திருப்பேன்...!
நான் உனைக் காண கிடைக்கும் ஓரிரு மணித்துளிக்காக! அதை நீ அறிந்திருக்க!
வாய்ப்பில்லை தான்... !
ஒரு வெயில் கால மழையில் வரும் மின்னல் போல... !
முடிந்து போகும் அந்த கணங்கள் தான் என் வாழ்நாளுக்கு எல்லாம் வெளிச்சம்!!
என்றிருந்தேன்... !
அதை நீ அறிந்திருக்க !
வாய்ப்பில்லை தான்... !
இதோ... மாலை மாற்றி... !
உனக்கு நான்... !
எனக்கு நீ என ஆன இந்நொடியில்... !
அந்த ஒரு வழிப்பாதையை!
ஓடோடி நீ கடந்தது... !
என் விழியின் வழியே பாயும் அன்பில் அங்கேயே சிலையாகி போவதை!
தவிர்க்கத்தான் என்கிறாய்! வாழ்க்கையை நினைத்து புன்னகைக்கிறோம்... !
நீயும் நானும்! மனம் அறிந்தால்.... மனக்கவலை ஏதுமில்லை... - என்று எங்கோ படித்ததாய் ஞாபகம்!!
கருவெளி ராச.மகேந்திரன் - தேனி
கருவெளி ராச.மகேந்திரன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.