வெளியில் - துர்கா

Photo by Patrick Perkins on Unsplash

உடல் சூட்டின் வெளியில்!
பாகங்களுக்கு இடையில் மாற்றங்கள்!!
தொந்தரவின்றி ஆர்பாட்டம் செய்யும்!
போது,!
மனதில் தொந்தரவுகள் ஏக்கமாய்...!
எப்பொழுது வெளிவருவாய்!
வலிகள் நித்தமும் ஆட்கொண்ட!
நிலையில்...!
வெட்கத்துடன் கருமுட்டைகள்!
வெளி வருகின்ற கணங்கள்!
ரணங்களாய்
துர்கா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.