அம்மா! என்று - ரா ராஜ்குமார்

Photo by Jr Korpa on Unsplash


மதக்கலவரத்தில்
வெடிகுண்டுகள்...
வெடித்துச்சிதறின
மனித உடல்கள்...
இரத்தவெள்ளமாய்
மக்கள்...
தூரத்தில் ஓர் குரல்
அம்மா! என்று
எந்த மதச்சொல்?
ரா ராஜ்குமார்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.