காலங்களின் கோலங்கள் - முத்து கருப்புசாமி

Photo by engin akyurt on Unsplash

சரியான  மணவாளன்
கிடைக்காமல்  போனதால்  -
முதிர்  கன்னியானது ...
மலையடிவாரப்
படிக்கல்
முத்து கருப்புசாமி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.