சிறகு தா தெய்வமே - முனைவர். கிறிஸ்டி ஆக்னலோ

Photo by Pete Godfrey on Unsplash

சிறகு தா தெய்வமே......
என் உறவின் நிழல் தேட.
நான் வாழ்வேன் என்று நினைத்தால்
வீழ்ந்து போனேன் பல தருணம்...
வீழ்ந்தேன் என்றெண்ணினால்...
வாழ்வு வந்தது வசந்தமாய்.
வாழ்ந்தே விட்டேன் என்றால்...
வழி இல்லா வாழ்வாய் ஆனது.
வாழ்வும் நீ... வளமும் நீ...
என்றுனை நாடினால்...
நீயோ சொன்னாய்...
நீ போன பாதையில்,
நான் இல்லை என் பகை உண்டு.
உன் நிலை நீ தேடியது என்று,
உன் உரை முடித்தாய்,
என்னை தனியே இங்கு தாளம் இல்லா
பாடல் போல ஆக்கி சென்றாய்!
நான் உண்டு என் பாடல் உண்டென்று வாழ நினைத்தேன்
பாடகன் வந்தான்,
பாடுவேன் வா என்றான்...
பல மெட்டு போட்டாலும்,
என் பாடல் அவன் பாட தாளம்
இல்லா பாடல் ஆகி விட்டது.
மெட்டுகள்... பல தாளம்...
தருவான் என்றான்... தனியே....
தளர்வுடன் விட்டு செல்வான்...
என்று நினைக்க செய்தாய் நீ.
என் நினைவுகள் உன் வரம் தானே.
மதிக்க நான் உண்டு உன்னை,
மதியில் கூட நினைக்க
யார் உண்டு என்னை.......?
முனைவர். கிறிஸ்டி ஆக்னலோ

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.