சோல்ஜர் சொறிநாய் - மன்னார் அமுதன்

Photo by Tengyart on Unsplash

சொறிநாயைப் பிடித்து!
“சோல்ஜர்” எனப் பெயர் வைத்து!
கறியோடு சோறும் !
வெறியேற அபினும்!
குழைத்துண்ணக் கொடுத்து!
வடக்கே போ என்றான்!
வேட்டைக்கு!
காவாலி சோல்ஜர்!
கடைசித் தெருதாண்டி!
முக்கி முணகி!
மோப்பம் பிடித்தபடி!
கால்தூக்கி !
எல்லை வரைகின்றான்!
என் வீட்டுச் சுவரில்!
அடித்து விரட்ட !
ஆளில்லா வீடொன்றில்!
நாநீட்ட!
தாகம் தணித்தவளின்!
கைநக்கி !
கோரைப்பல் தெரியச் !
சிரித்தான்!
வேட்டை நாயில்லா!
வீடொன்றாய்ப் பார்த்து!
கோழி இரண்டையும் -தென்னங்!
குலை நான்கையும்!
தேசியச் சொத்தாக்கினான்!
சிதறுண்ட கால்கொண்ட!
சிறுபுலியின் கதவுடைத்து!
பெண்மையை அரசுடைமையாக்கினான்!
காலம் பொறுமையாய்!
காத்திருக்கிறது!
காலம் வருவதற்காய்!
மன்னார் அமுதன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.