முடிச்சுக்கள் - கவிதா. நோர்வே

Photo by Patrick Perkins on Unsplash

எமன் கைகளில் !
இருந்தா எறிப்படுறது?!
பாசக்கயிறுகளாய்!
வீசப்படும் ஒவ்வொரு!
முடிச்சிலும்!
எனது உணர்வுகள்!
இறுக்கபடுகிறது!
வலியில் இருந்து!
விலகும் அவசரத்தில்!
தொலைந்து போகிறது!
எனது சித்தம்!
ஒவ்வொரு முடிச்சுக்களாய்!
மூச்சிரைக்க !
அவிழ்க்கும் அறுக்கும்!
கணங்களையும்!
பயன் படுத்தி!
எறியப்படும்!
புதிய முடிச்சுக்கள்!
அகோரமாய்ச்சிரிக்கின்றன!
வலுவிழந்து தொய்ந்த!
என் கைகளில்!
விழுந்திழுக்கிறது!
ஒரு கொடும்பாறை!
என் வளையல்கள்!
நொருங்கி!
கொட்டிக்கிடக்கிறது!
கிழிந்து கழன்ற!
என் புடைவைக்கருகில்!
அவையள்ளி நிமிர்கையிலே!
நிற்கிறாய் நீ!
நீ எறிந்க !
வார்த்தைக்கயிறுகளும்!
மயான அமைதியும்!
அறுந்து கிடக்கிறது!
எம்மைச்சுற்றி!
உன் முகத்தில்!
விரிந்து நிற்க்கும்!
திருப்தியில்...!
எந்த வார்த்தையும்!
சிந்திவிடாமல்!
உன்னையும் தாண்டி...!
பயணப்படும் !
எனது வாழ்க்கை...!
குற்ற உணர்வுகளை!
இனியாவது தொலைக்கட்டும்.!
-கவிதா நோர்வே
கவிதா. நோர்வே

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.