அந்த ஒரு சொல்மட்டும் - கவிதா. நோர்வே

Photo by Seyi Ariyo on Unsplash

ரணங்களை கிள்ளி!
விளையாடுகிறாய் என்னோடு.!
வாதங்கள் செய்வது!
வழமையென்றாலும்!
வலிக்கிறது!
அந்த ஒரு சொல் மட்டும்!
வார்த்தைக்குண்டானா சக்தியா!
இல்லை!
நீ சொன்னதால் வந்த விரக்தியா!
விளையாடிக்கொண்டிரு நீ.!
எனக்குள்ளே!
இறுகி இறுகி!
ஆகிவிட்டேன்!
உன் கைப்பொம்மைபோல நான்.!
வருகிறது கோபம்!
கோபக் கனைகளை வீச வீச!
திரும்பி விடுகிறது என்னிடமே!
வடிந்து போகிறது!
கண்ணின் ஓரம்!
என் ஆணைகளை மீறய வண்ணம்!
உயிரைப் பிழிந்து!
கசக்கி எறிவதென்பது!
இதைத்தானோ?!
இதயத்தில் அறைந்து!
பாராமல் போவதென்பதும்!
இதுதானோ!
!
“சில வேளைகளில்!
சில மனிதர்கள்” என்றில்லை!
உயிரான மனிதர்கள்!
உரசிப் பார்க்கையில்!
உதிர்ந்து போகிறது!
எனது உயிரும்...உணர்வும்!
கவலைப்பட்டதில்லை நான்!
எதும் இல்லை!
எனக்காக இவ்வுலகில் என்றபோதும்.!
நீயுமா?!
!
- கவிதா நோர்வே
கவிதா. நோர்வே

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.