வண்ண மயில் - இரா . அரி

Photo by Jordan on Unsplash

மழைவிட்ட
பொழுதில்
தோகை விரிக்கும்
வண்ண மயில்போல ...
விண்ணில்
காற்றோடு
பறக்கும்
வண்ண
துப்பட்டா
வானவில்லாய்
தோன்றி மறையுதே.
இரா . அரி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.