சக்கை நான்- சாறு நீ - இரா . அரி

Photo by eberhard 🖐 grossgasteiger on Unsplash

என்னை உதைக்காதே
என்று கத்தினேன்
என் மீது ஏறி
இலக்கை அடைந்தவுடன்
கீழ்நோக்கினாய் ...
ஏதோ ஒரு ஏளனப் பார்வையுடன்...

சக்கை நான்
சாறு நீ
வழி உனக்கு
வலி எனக்கு
விலகிப் போனாய்
அது உன் விருப்பமன்றேன்...

நான் பயன்பட்டேன்
நீ பயணப்பட்டாய்...

வளர்ந்து நின்று
வாழ்ந்திருப்பாய்
என்று நினைத்திருந்தேன்
ஆனால்
எரியூட்ட வா என்று
உன் சொந்தங்கள் அழைக்கிறது
ஏணியாய் இருந்த என்னை...
ஆனால்
ஏனோ-என் மனம் வலிக்கிறது.
இரா . அரி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.