அவளுக்காக - சென்னை - நவின், இர்வைன்

Photo by Vasundhara Srinivas on Unsplash

அவளுக்காக!!
என் இதயத்துடிப்பைச் !
சற்றே நிறுத்திவைத்தேன் !
என்னவள் எந்தன் !
மார்பில் முகம்புதைத்தபோது! !
அவள் தூக்கம் !
கலைந்துவிடக்கூடாதென்பதற்காக! !
சென்னை - நவின், இர்வைன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.