மழை கோலம் - வி. பிச்சுமணி

Photo by FLY:D on Unsplash

வைகறையில்!
தூக்கம்!
தொலைக்க விரும்பாமல்!
சில பெண்கள்!
முன் நாள்!
இரவிலேயே!
வாசல் தெளித்து!
கோலம் போட்டு விட்டு!
தூங்க செல்வது போல்!
முன்னிரவில்!
வந்த மழை!
தூறல் போட்டு!
பூமி தொளித்து!
தார்சாலை வெப்பத்தில்!
மாறும் கோலங்களை!
போட்டு விட்டு!
கலைந்து சென்று விட்டன
வி. பிச்சுமணி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.