வாசிப்பு - கவிரோஜா

Photo by Jr Korpa on Unsplash

பார்வையால் என்னை தேர்ந்தெடுத்து..
விழிகளால் ரசித்து..
விரல்களால் என் பக்கங்கள் புரட்டி..
உன் மனதில் என்னை பதியவைப்பாய் என்று..
வரிசையாய் கால்கடுக்க காத்திருக்கிறேன்..உன் வாசிப்புக்காக..
இப்படிக்கு புத்தகம்.
கவிரோஜா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.