அன்பு - கவிரோஜா

Photo by Jr Korpa on Unsplash

விழிகளை மூடினாள் விஸ்வரூபமாய்..
மனதுக்குள் மானசீகமாய்..
நினைத்து நினைத்து மகிழ்கிறேன்..
எங்கும் நிறைந்த்திருக்கும் கடவுளை போல..
எனக்குள் நிறைந்திருக்கும் நம் காதலை.
கவிரோஜா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.