செய்தித்தாள் - கவிரோஜா

Photo by Joel Filipe on Unsplash

ஒவ்வொரு நாளும்
தேடுகிறேன்
வாங்குகிறேன்
வாசிக்கிறேன்..
விரும்புகிறேன்..
விமர்சிக்கிறேன்..
கைவிடுகிறேன்..
மறுபடியும் மேலிருந்து
கவிரோஜா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.