நேசம் - கவிரோஜா

Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

பார்த்தவுடன்
மனதிற்குள் உன்னோடு
உரையாடிக்கொண்டே..
மௌனமாய் கடந்து போகிறேன்..
ஒவ்வொரு நாளும்
உன்னை மட்டுமல்ல;
உன் மௌனத்தையும் நேசிப்பதால்..
கவிரோஜா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.