முதல்வன்… எச்சில் மனிதர்கள் - கிளியனூர் இஸ்மத் துபாய்

Photo by engin akyurt on Unsplash

1. முதல்வன்…!
ஆதிமனிதன் ஆதமே!
அகிலத்தின் முதல் மனிதன்!
அதனால்!
ஆண்டவன் சொல்கிறான்!
ஆதமேஆதி முதல்வனென்று…!
வாழ்க்கையை பலர்!
போட்டிகள் நிறைத்து!
பேட்டிகள் கொடுத்து!
வாய்மையை குலைத்து!
பொய்யன்பை வளர்த்து!
போலிபுன்னகையுடன்!
வாழ்வை வென்றதாய்!
நகைக்கும் இவர்கள்!
நவிலலாம்!
நாங்கள் தான் முதல்வனென்று…!
நாட்டை ஆள்பவர்களும்!
நடனம் ஆடுபவர்களும்!
நளினமாக இருப்பவர்களும்!
சொல்லலாம்!
நாங்கள் தான் முதல்வனென்று…!
கற்றதை கற்ப்பிப்பவர்களும்!
கல்லூரி மாணவர்களும்!
விற்பனை விற்பண்னர்களும்!
கற்;பனை கலைஞர்களும்!
கதைக்கலாம்!
நாங்கள் தான் முதல்வனென்று…!
அருள் வழங்கும் சாமியார்களும்!
பொருள் குவிக்கும் குபேரர்களும்!
இருள்மொழி அரசியல் வாதிகளும்!
மருள்மொழி வழங்கலாம்!
நாங்கள் தான் முதல்வனென்று…!
முகத்திரை விலக்கினால்!
அகத்திணை மலரும்!
முதல்வனாய் முகடம்சூட!
முன்னுரை வேண்டும்…!
முதல்வன் - அவன்!
முழுமணி மதியானவன்!
மனிதர்களில் மனிதனாக!
வாழ்பவன்!
மனித நேயத்தை சுவாசிப்பவன்!
தான் யாரென்ற மெய்யறிவு!
நிறைந்தவன்!
மதம் பேதம் இல்லாமல்!
பதமை நிறைந்த இதயவன்!
சோதனைகளை!
சாதனையாக்குபவன்!
எண்ணத்தில் ஏழையாகுபவன்!
தர்மத்தை தர்மம் செய்பவன்!
அன்பை விளைவிப்பவன்!
அவனே சம்பூரண மனிதன்!
அவன் தான்!
இந்த அகிலத்தில் முதல்வன்…!!
2.எச்சில் மனிதர்கள்!
!
சேற்று மனிதர்கள்!
வீட்டின் வாசல்வரை!
நேற்றைய்ய துளசி!
பூஜையறை வரை!
உண்டதுபோக!
மிச்சத்தை கொடுப்பதிற்கில்லை!
அவர்கள்!
எச்சத்தைக் கொடுக்கும்!
எச்சில் மனிதர்கள்!
இடுப்பில் துண்டு!
அடுப்பில் கஞ்சி!
உழைப்பில்லா சோம்பேறிகளா!
இல்லை!
இல்லை!
இவர்கள் இயந்திர மனிதர்கள்…!
உற்பத்தியாகும் பொருளுக்கு!
முகவரி கொடுத்துக் கொள்வது!
முதலாழித்துவம்!
இயந்திரமல்ல!
சுயத்தை அறியாத சுப்பிகள்!
மனிதநேயம் பேசுவது!
மேடையில்சோடா குப்பிகள்!
சமத்துவம் பேசும்!
அவத்தம்வாதிகள்!
இன்னும் தேவைப்படுகிறது!
ஜாதிச் சான்றிதல்கள்!
எத்தனை மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தாலும்!
விழுக்காடுகள் கூடலாம்!
மாறாது சுடுக்காட்டுக் குடிசைகள்!
கருவறிந்த மனிதர்கள்!
அருவறிந்த புனிதர்கள்!
அரசியல் களம் காணும்போது!
சுயமறிந்த சூரிய்ய வாழ்க்கை!
தலித்க்களுக்கு மட்டுமல்ல!
தன்னையறிந்த!
மனிதர்களுக்கு…!!
-கிளியனூர் இஸ்மத்
கிளியனூர் இஸ்மத் துபாய்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.