கரு சொன்ன கதையிது - ஜெஸ்வந்தி

Photo by engin akyurt on Unsplash

நானுதித்த நாள் முதலாய் !
வானிடிந்து போனதுபோல் !
உன்னுயிர் துடிப்பது -என் !
மனதுக்குக் கேட்கிறது. !
கண் விழிக்க முடியாமல் !
உன் தரிசனம் கிடையாமல் !
கறுப்பறை ஒன்றில் நான் !
சிறைப்பட்டுக் கிடக்கிறேன். !
அள்ளி அணைக்க மாட்டாயா? !
பிள்ளை நான் ஏங்குகையில் - உன் !
விம்மி அழும் சத்தம்- என்னை !
எம்பி எழ வைக்கிறது. !
நான் ஓடி வரவேண்டும். !
உன் கண்ணைத் துடைக்க வேண்டும். !
என் அம்மா முகம் பார்த்து !
நான் என்னை மறக்க வேண்டும். !
அன்று நீ டாக்டரிடம் !
சென்றபோது நானறிந்தேன் !
என் உயிரைப் பறிப்பதுதான் !
உன் உயிர்காக்க வழியென்று. !
பிள்ளை என்று நீயுருக !
நாளை எண்ணி நானிருக்க !
விதி செய்த சதியென்ன ? !
மதி கலங்கி மாய்கின்றேன். !
வாய் விட்டுச் சொல்லாமல் !
சேய் நான் இணங்குகிறேன். !
அம்மா நீ கலங்காதே! !
சும்மா எனைக் கலைத்துவிடு. !
இன்னொரு பிறப்பெடுத்து !
உன்வயிற்றில் உருவெடுப்பேன். !
இக்கணத்தில் இழந்ததையும் !
அப்போ நான் அனுபவிப்பேன்
ஜெஸ்வந்தி

Related Poems

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.