சாக்கடை - ஜெஸ்வந்தி

Photo by FLY:D on Unsplash

அன்பினால் அரவணைத்து!
கண்போல் காத்திருந்தேன் !
என்னவன் நீயென்று !
உன் உயிருடன் கலந்திருந்தேன் !
ஆசையால் வசப்பட்டு !
அந்நியனாய்ப் போய்விட்டாய் !
பித்துப் பிடித்துப் போய் !
பின் முதுகில் குத்தி விட்டாய். !
கண்களுக்குள் கைவிட்டு !
கரு விழியைக் கொய்து விட்டாய் !
நெஞ்சுக்குள் வெடி வைத்து !
வஞ்சகம் செய்து விட்டாய். !
சமுத்திரமாய் நானிருக்க !
சாக்கடைக்குள் ஏன் விழுந்தாய்? !
சதியென்று நீ அறிந்தும் !
மதி கெட்டு ஏன் போனாய்.?
ஜெஸ்வந்தி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.