ஏன் இந்த பாராமுகம்? - இரா சனத், கம்பளை

Photo by Paul Esch-Laurent on Unsplash

டில்லிப் பெண்ணுக்காக!
குரல் கொடுப்பவர்கள்!
ஈழப் பெண்களை!
மறந்தது ஏன்?!
கற்பிலும் ஏன் இந்த!
பாரபட்சம்!
ஒரு சிப்பாயின் தலைக்காக!
போராடும் பாரதம் !
ஈழப் படுகொலையை!
பார்த்து இரசித்தது ஏன்?!
அழுத்தம் என் பெயரில் !
இலங்கைக்கு முத்தம் கொடுக்கும்!
இந்தியாவை இனியும் நம்பினால்!
ஈழத் தமிழருக்கு விடிவு கிட்டுமா? !
இரா சனத், கம்பளை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.