வித்தை தெரிந்த வியாபாரி! - இல்யாஸ் இப்றாலெவ்வை

Photo by FLY:D on Unsplash

வாயோடு முடிச்சுப்போட்டு !
வயிறு நிரப்பியும் நிரப்பாமலும் பாம்புகள் !
சுருண்டும் விரிந்தும் கிடக்கிறது!
வித்தைகள் தெரிந்தவர் பாம்புகளை !
திறுக்கிக் கட்டுகிறார் !
வயதான பாம்புகள் பற்கள் !
விழுந்திருக்கும் இல்லையெனில் புடிங்கி இருப்பார் !
பெரிய முட்டைகள்!
இட்டிருக்கிறது உடையாமல் கையால்கிறார்!
நம்பித்தான் வங்கிச்செல்கிறார்கள் !
மருமகனும் வங்கிச்செல்கிறார்!
அரசியல்வாதிகளின் வாக்குறிதிகள் போல !
வீடு செறுமுன்னே உடைந்து !
காற்றோடு கலந்து விட்டது !
எங்கு தேடுவது !
பலூன் வியாபாரியும் இல்லை !
அவர்களும் மறந்தும் விட்டார்கள் !
வேறொருவர் வருவார் !
வாக்குறுதிகளைத் தந்துவிட்டு !
பலூன்களை விற்றுச்செல்வார் !
மருமகனும் அவர்களும் தேடுகிறார்கள் !02.!
காற்றில் கலந்ததையும் தொலைந்தவர்களையும் !
தோல்கள் மட்டும் அவனிடம் !
வெறுமனே அவர்கள் அடுத்த!
முறை வரட்டும் பலூன் !
வியாபாரியும் தேர்தலும்
இல்யாஸ் இப்றாலெவ்வை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.