பரதேசி - சின்னு (சிவப்பிரகாசம்)

Photo by Jonathan Borba on Unsplash

தீயைத் தீண்டிவிட்டேன் !
தீப்புண்ணும் பெற்று விட்டேன் !
தனிமை என்னும் பெரும் பேயை !
தாரமாகப் கொண்டு விட்டேன் !
பிழைப்பைத் தேடும் பிணையக் கைதியாய் !
வாழ்வு முழுதும் ஓடிடும் ஆறாய்!
திக்கற்ற வாழ்வில் நானும் !
திசை மாறிய மானாய் !
விசைத்தறி வந்தபின் !
கைத்தறி கொண்ட !
மனிதனின் மனமாய் !
அலைபாயும் மனதுடன் !
பிறதேசம் வாழும் !
பரதேசி எனக்கு !
என் வீட்டு விழாக்கள் !
என்றும் எனதில்லையே!
சின்னு (சிவப்பிரகாசம்)

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.