கன்னித்தீவு - அய்யா.புவன்

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

பெருக்கலாய் வாழ்வோம் என்று!
கழித்தலாய் போன வாழ்க்கை...!
கூட்டலாக்க முயற்சி... பட்டு!!
முடியாததால்...வகுத்தலாகி!
வெற்றுக் கணமாய் ! சற்றே கணமாய்...!
என்றோ படித்த கணக்கு ஞாபகமாக!
கணக்கில் கூட கடன் வாங்கி தான்!
கழிக்க முடியும்...இப்படியிருக்க!
நாம் மட்டும் விதி விலக்க...!
கொடுத்த கடனும்...வாங்கிய கடனும்!
கன்னித்தீவு போல...!
!
-அய்யா புவன்
அய்யா.புவன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.