அந்த அழகான சூழலில் - அய்யா.புவன்

Photo by engin akyurt on Unsplash

மயிலிறகு புத்தகமாய்...!
உன் வீட்டு வாசல்!
கோவிலாய்...!
விடியல் மட்டும் நீளமாய்...!
வெள்ளி கிழமை சாயந்திரம் சந்தோஷமாய்!
திங்கள் கிழமை காலை கடமையாய்...!
இப்படியே காலம் காலமாய்!
பிடித்தது உன்னை மட்டும் அல்ல!
அந்த அழகான சூழலில் நீ!
இருந்ததால் மட்டுமே...!
!
-அய்யா. புவன்
அய்யா.புவன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.