துடிக்கிறது இரட்டைக்கிளவி - அல் அமீனுல் தஸ்னீன்

Photo by engin akyurt on Unsplash

பேச்சின் எச்சில் தெறித்த காலத்தின் மீது !
நடைபிண வாழ் தவமிருந்தவனை !
மௌன மரணம் முத்தமிடுகிறது!
உருவகம்!
படிமம்!
எதுகை மோனை!
குறியீடு!
எதற்குள்ளும் அடங்கா !
உயிர்ப் பிரிகையில்!
துடிக்கிறது இரட்டைக்கிளவி!
அவதானியுங்கள்!
அங்கொருத்தி!
மொழியல்லா பெயர்த்தெழுதலில்!
அழுதுக்கொண்டிருக்கும் காதலை !
இதயம் கிழித்து காட்டுகிறாள்!
சிவக்கிறது!
பேரண்ட பெருவெளி!
அல் அமீனுல் தஸ்னீன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.