அழகினால் ஆன அழுக்கு - மாமதயானை

Photo by Scott Webb on Unsplash

 நாளுக்கு நாள்
உன்னுடைய
சகதோழிகளுக்கெல்லாம்
வயது கூடிக்கொண்டேபோகிறது
உனக்கு மட்டும் தான் .......
அழகு கூடிக்கொண்டே போகிறதுஆனால் உன் அழகை ரசிக்கும்
என் மனசு மட்டும்
அவ்வப்போது அழுக்காகிப் போகிறது.- 
மாமதயானை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.