பிச்சைக்காரர்கள் - சென்னை - நவின், இர்வைன்

Photo by Marek Piwnicki on Unsplash

அமைதிக்காக!
ஆலயத்தினுள் !
அறிவுஜீவிகள்!!
வயிற்றுக்காக!
வாசலில் !
உயிர் உண்டியல்கள்…!!
சென்னை
சென்னை - நவின், இர்வைன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.