நவின் ஹைக்கூ கவிதைகள் - சென்னை - நவின், இர்வைன்

Photo by Tengyart on Unsplash

ஹைக்கூ கவிதைகள்!
சென்னை-நவின்!
இர்வைன், கலிபோர்னியா!
!
1.வாழ்க்கைச் சுமைகளை!
வரிசையாகச் சுமக்கும்!
ஏழை விவசாயி…. !
குட்ஸ் வண்டி!
2.வண்டுக் !
காதலனைக் கண்டதும்!
மலருக்குப் பதட்டம்!
வியர்வையாய்…. !
பனித்துளிகள்!
3.அழுதவானம்!
எழுதிப்பார்க்கும்!
அந்தரங்க வரிகள்….!
நீரோடை!
4.இந்தியத் தாயின் !
இறுதிக் கண்ணீர்த்துளி....!
இலங்கை!
சென்னை - நவின், இர்வைன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.