தண்ணீர்ப் பஞ்சம் - சென்னை - நவின், இர்வைன்

Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

தண்ணீர்ப் பஞ்சம்!
என்னவளே! !
உன் புருவங்களின் ஓரத்தில் !
பொதிந்து நிற்கும் !
அந்த வியர்வை முத்துக்களைச் !
சற்றே உன் சுண்டுவிரலால் !
சுழற்றிவிடு!!
தண்ணீர்ப் பஞ்சமாவது தீரட்டும் !
இந்தத் தமிழகத்தில்!!
சென்னை - நவின், இர்வைன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.