விழுங்கித் தொலைத்த மானுடம் - வித்யாசாகர்

Photo by Jan Huber on Unsplash

எங்கோ எதற்கோ விழுங்கித் தொலைத்த !
மானுடம்..!
இரந்து இரந்து !
கொடுக்கத் திராணியின்றி!
வாங்கத் துணிந்த மானுடம்..!
களவு செய்து!
கபடமாடி!
கற்பு பறித்து; தொலைத்து;!
கயவரோடு கூடி !
காலம் போக்கும் மானுடம்..!
எடுத்து வீசத் துணியாத !
விட்டு ஒழிக்க இயலாத !
உடலை -!
பிடுங்கியும் புலம்பும் !
பிரிந்தும் பிறரை நோவும் !
சுயநல மானுடம்..!
பகுத்துப் பாராத கேள்புத்தி -!
அறுத்தெறிய முடியா ஆசைகள்!
பிரித்துத் தர இயலாத மனசு!
எடுத்துக் கொடுக்க வக்கின்றியும்!
தனக்கு மட்டுமே ஓலமிடம் மானுடம்..!
ஆறடி மிஞ்சாத மண்தின்று!
காலடி பதியாத வாழ்க்கைக்கு!
நோயிற்கும் பேயிற்கும் பயந்து!
யாருக்கும் பயனின்றி - போகும் மானுடமே..!
காலம் மென்று மென்று விழுங்கி!
விதைத்த விதைப்பில் -!
வாழ்ந்த அடையாளமின்றி மாளும்!
மானுடமே.. மானுடமே..!
எல்லாம் ஒழி;!
எல்லாம் அறு;!
எஞ்சியிருக்கும் மனிதம் காக்கவேணும்!
சுயநலம் குறைத்து வாழ்!
என்று சொல்ல -!
எனக்கென்ன உரிமையுண்டோ;
உன்னிடத்தில் மானுடமே
வித்யாசாகர்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.