விபத்து - நித்தியசார்லஸ்

Photo by Sergio Capuzzimati on Unsplash

கோயிலை கண்டதும்
டூவீலரில்சென்றவன்  
கையெடுத்தான்.
பின்னால் வந்தவன்  
அவன் காலெடுத்தான்.
வேடிக்கைபார்த்துக்கொண்டிருந்தது,  
கோயில்சிலைகள்
நித்தியசார்லஸ்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.