நிலா - நிர்வாணிதாசன்

Photo by FLY:D on Unsplash

சன்னலின் வெளியே!
விரிந்து கிடக்கும் இருளின்!
அந்தகார இருட்டு!
மைகொண்டு பூசியது போல!
என் மனதிலும்!
இருளைக் கரைக்க முயலும் மழை!
ஓயாத கிழவியின் முணு முணுப்பாய்!
குளிரில் உடல் நடுங்கும்!
என் மனதில் மட்டும் புழுக்கம்!
என் கரம் பற்றி!
அருகமர்கிறாய்!
வீசும் காற்றில் மழையின் மணம்!
மேகங்கள் விலக நிலவின் வெளிச்சம்!
என் மனதிலும்
நிர்வாணிதாசன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.