திருட்டு - நிலா

Photo by Pete Godfrey on Unsplash

இரவில் ஒளி திருடியதால்
பகலில் ஒளிந்து கொள்கிறாள்
நிலா.
நிலா

Related Poems

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.