மவுனம் தந்த பரிசு - மணிகண்டன் மகாலிங்கம்

Photo by Jayden Collier on Unsplash

காதலியை பிரிந்த பிறகு

பிரிவின் நினைவாக

மவுனம் தந்த பரிசு...

கண்ணீர்த்துளிகள்!

மணிகண்டன் மகாலிங்கம்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.