தவம்.. பயணம் - மாவை.நா.கஜேந்திரா

Photo by Tengyart on Unsplash

01.!
தவம்!
---------!
கொட்டும் மழையில் !
குடைநடுவே!
நாம் இருவரும்!
நடைபயின்ற காலங்கள்!
கோடை வெயிலில்!
குளிர்தேடி!
ஒட்டிக்கொண்டிருந்த!
ஓரங்கள்!
உன் கால்கொலுசொலியை!
என் கவிதையாக்கிய நாட்கள்!
இன்று நட்ட நடுவானில்!
நான் மட்டும் தனியே!
உன் தரிசனத்துக்காய்…!
காத்திருப்பில் கூட!
சுகமுண்டு-எனும்!
சொல்லை நம்பி..!
02.!
பயணம்!
------------!
நடந்துகொண்டிருக்கிறேன்!
மனிதரில்லாத உலகில்!
மதங்கள் எல்லாம்!
மண்ணாய்போக!
மனித மதம் கொண்ட!
யானைகள் உருள்கிறது!
புரள்கிறது…!
தனிமை விரும்பாத !
உயிர்களுக்கு!
நிழல்களே துணையில்லை!
தொடர்ந்து கொண்டேயிருக்கிறேன்!
மனிதனைக் காண்பதற்காக
மாவை.நா.கஜேந்திரா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.