குழந்தை - கொ.நூருல் அமீன்

Photo by FLY:D on Unsplash

குழந்தை -!
ஓர் விஞ்ஞான வியப்பா?!
ஓர் அற்புதப் படைப்பா?!
குழந்தை -!
கடவுளின் அருளா?!
அவனின் பொருளா?!
குழந்தை -!
இனம் பெருக்கும் பிறவியா?!
அறிவு சேர்க்கும் அமுதசுரபியா?!
குழந்தை -!
வாழ்க்கை ஆனந்தத்தின் பன்னீரா?!
அதன் அவலங்களின் கண்ணீரா?!
குழந்தை -!
செலவான உறவுகளின் அழகா?!
செல்லாத உறவுகளின் அழுக்கா?!
குழந்தை -!
அவசரக் காதலின் முத்தமா?!
தேதி குறிக்காத முகூர்த்தமா?!
முடிந்துபோகும் அந்த முத்தமா?!
குழந்தை -!
தனித்திருக்கும் தாய்மார்களுக்கு!
சவால்களை சமைத்த போராட்டமா?!
சங்கடங்களை கிழிக்கும் பேரின்பமா?!
குழந்தை -!
மனித வளர்ச்சிக்குப் பாலமா?!
சமுதாய பிரச்சனைகளின் பள்ளமா?!
குழந்தை -!
உலகின் எதிர்கலாமா?!
வளர்ந்து வரும் அடிமை எந்திரங்களா?!
குழந்தை -!
அடுத்த அப்துல்கலாமா?!
போர்க்களத்தின் மனித அணுகுண்டுகளா?!
!
குழந்தை -!
அனாதையென தெரிந்தால்!
பிறப்பது பாசமா?!
பார்த்தால் பாவமா?!
குழந்தையெலாம் ஓர் வினா!!
ஓர் வாழ்க்கை வினா.!
விடை தருவது நாம்!
அதை நன்று சிந்தித்து சீர்தூக்கி!
சிறப்பாய் எழுதுவோம் நாம்
கொ.நூருல் அமீன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.