முதல் காதல் கடிதம் - கலை. குமார்

Photo by Patrick Perkins on Unsplash

முதல் காதல் கடிதம்.....
புதிதாய் படிக்கிறேன்..
நூறாவது முறையாய்....
கலை. குமார்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.