உனக்காக - சு.முருகேசன்

Photo by Sajad Nori on Unsplash

எழுதா எண்ணத்தில்!
எழுந்த எண்ணம்!
வண்ணம் தீட்டிய அழகின்!
மெருகு பதிந்த பருவம்!
பலரும் உன் விழியில் சிக்கியது!
என்னுள் உருகிய பார்வை!
மழையின் துளியாய் பதிந்தது!
ஒளியின் அலைகளாய் அன்பே!
விடியலின் சாரலில்!
தவமாக!
கடல் தாண்டி!
உனக்காக காத்திருக்கிறேன்!
!
எழுத்து: சு.முருகேசன்
சு.முருகேசன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.