நாகரீக உலகமா ? - சத்தி சக்திதாசன்

Photo by engin akyurt on Unsplash

இருட்டினில் இதயத்தை மூழ்க விட்டு !
ஈட்டிபோல் வார்த்தையைப் பாயவிட்டு !
போட்டிகள் பல போட்டுக்கொண்டு !
பொறாமையில் வெந்துகொண்டு !
வாழ்வதைத்தான் நாகரீக உலகம் !
என்பாயோ ? !
- சத்தி சக்திதாசன்
சத்தி சக்திதாசன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.