அடையாளம் - அபிமன்யு ராஜராஜன்

Photo by FLY:D on Unsplash

விரல் நுனி ரேகைகள்!
நுழைபவன் அடையாளம்!!
இதழ் நுனி இளிப்புகள்!
குழைபவன் அடையாளம்!!
உருகும் பனிப்போர்வை!
உதித்ததின் அடையாளம்!!
புரிதலும் புன்னகையும்!
மனிதத்தின் அடையாளம்!!
அருகாமை நாடல்கள்!
அன்பின் அடையாளம்!!
நெருடாத ஊடல்கள்!
நேசத்தின் அடையாளம்!!
புரிகின்ற பொருளெல்லாம்!
படைப்பின் அடையாளம்!!
புரியாத புதிர்களெல்லாம்!
படைத்தவன் அடையாளம்
அபிமன்யு ராஜராஜன்

Related Poems

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.