வெறுமை - அக்மல் ஜஹான்

Photo by Michael Dziedzic on Unsplash

எப்போதும் முடிவதில்லை.....!
இயந்திரமாய் வாழ்ந்து முடித்த பின்பும்!
இதயம் நிரம்பாத!
செயற்கை வாழ்வின்!
வெறுமைகள்
அக்மல் ஜஹான்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.