தகிக்கும் தனிமை! - ஆர்.எஸ்.கலா

Photo by Jr Korpa on Unsplash

அன்புக்காக ஏங்குகின்றேன்!
உண்மை அன்புக்காக ஏங்குகின்றேன்!
ஒன்றே ஒன்று கேட்கின்றேன் அதுதான் !
உண்மை அன்பு!
பணம் இல்லை பாசம் இல்லை!
பந்தம் இல்லை சொந்தம் இல்லை!
சொந்த வீட்டில் நிம்மதி இல்லை!
சென்ற இடத்தில் மதிப்பு இல்லை!
வருவோரும் போவோரும் காட்டும்!
அன்பு உண்மை இல்லை உறவு!
என்று சொல்லி வரும் உறவும் !
நிலைப்பது இல்லை நல்ல ராசி!
இல்லை நான் என்ன செய்வேன்!
தினமும் ஏங்குகின்றேன் உண்மை!
அன்பைத் தேடுகின்றேன்!
சோகத்துக்கு நான் தோழியானேன்!
வெறுப்புக்கு நான் விருப்பானேன்!
ஏமாற்றம் அது என் வீடானது இருந்தும்!
என் இதயம் அதை ஏற்க மறுத்து அன்பை!
நாடுகின்றது தேடுகின்றது!
தினமும் ஏமாற்றம் விடிவு இல்லா!
இருளாட்டம் முடிவில்லா தொடர்கதையாக!
தொடரும் என் ஏக்கம்!
ஆர்.எஸ்.கலா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.