ஹைக்கூ கவிதைகள்

ஹைக்கூ கவிதைகள்

நம்பிக்கை

இலெ.அ. விஜயபாரதி
 

பெரும்பாறையை
யானையாய் ஆக்கியவனுக்கு
எவ்வளவு நம்பிக்கையிருந்தால்
கால்களில் பிணைத்திருப்பான்
சங்கிலியை?