பயணம்! - மாவை.நா.கஜேந்திரா

Photo by Jordan McDonald on Unsplash

நடந்துகொண்டிருக்கிறேன்!
மனிதரில்லாத உலகில்!
மதங்கள் எல்லாம்!
மண்ணாய்போக!
மனித மதம் கொண்ட!
யானைகள் உருள்கிறது!
புரள்கிறது…!
தனிமை விரும்பாத !
உயிர்களுக்கு!
நிழல்களே துணையில்லை!
தொடர்ந்து கொண்டேயிருக்கிறேன்!
மனிதனைக் காண்பதற்காக
மாவை.நா.கஜேந்திரா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.